*
MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja Dodane 2013-05-14 12.34 , komentarzy 143

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - wyniki, rozwiązania, arkusze, pytania

MATURA 2013 Z GEOGRAFII już 14 maja Maturzysto - tutaj znajdziesz po egzaminie sugerowane odpowiedzi i arkusze.

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - wyniki, rozwiązania, arkusze, pytania
Geografia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji składanej do dyrektora szkoły.

1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych np.: mapy przeglądowej, planu, tekstu, fotografii, tabeli statystycznej, schematu, wykresu, profilu, przekroju. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań określonych dla poziomu podstawowego.

Egzamin z geografii rozpocznie się 14 maja o godz. 9, jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi poniższe linki staną się aktywne:

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - arkusze, pytania poziom podstawowy

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - wyniki, rozwiązania poziom podstawowy

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - arkusze, pytania poziom rozszerzony

MATURA 2013 GEOGRAFIA 14 maja - wyniki, rozwiązania poziom rozszerzony

2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, w tym barwnej mapy szczegółowej, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i czasowych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Geografia jako przedmiot wybrany dodatkowo jest zdawana na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, w tym barwnej mapy szczegółowej, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i czasowych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Źródło CKE.

MATURA 2012 z geografii

* Arkusz z matury (podstawa)

* Arkusz z matury (rozszerzony)

* mapa

* Odpowiedzi z matury

* serwis Matura 2012


ODPOWIEDZI Z MATURY 2012 PODAMY KRÓTKO PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU

MATURA 2011 z geografii:

* Arkusze z matury:

- podstawowy
- rozszerzony
- mapa

* Odpowiedzi z matury

* serwis Matura


Odpowiedzi z Matury 2011 - kliknij w link powyżej
Pytania i odpowiedzi z Matury w 2010:


Zobacz ARKUSZ z poziomu podstawowego


Zobacz ARKUSZ i MAPĘ z poziomu rozszerzonego

Poniżej publikujemy sugerowane przez nauczycieli odpowiedzi: (odpowiedzi znajdziesz także tutaj)

Poziom podstawowy:


Zad.1

1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od miejscowości Grabowa wynosi 423 m n.p.m.
2. Miejscowość, przez którą przebiegają: południk 19°31'E oraz droga wojewódzka nr 791, nosi nazwę Ogrodzieniec
3. Rzeka Minóżka wypływa ze źródła o nazwie: Źródło Miłości
4. Formami ochrony przyrody występującymi na obszarze przedstawionym na mapie w polu D4 są park krajobrazowy (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd) i rezerwat leśny (Rezerwat Góra Chełm)

Zad. 2
Skała, w której są wyrzeźbione widoczne na zdjęciu ostańce krasowe, należy do grupy skał
D. osadowych pochodzenia organicznego

Zad. 3
Turysta wybrał się na wycieczkę na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7).
a) Różnica wysokości wynosi 29 m
b) Ze wzniesienia Dąbrówka (pole E7) turysta może w dniu 22 czerwca obserwować zachód Słońca, patrząc w kierunku miejscowości
D. Grabowa.

Zad. 4
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Dąbrówki (pole E7) a szczytem Bucznej Góry (pole F7). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km.
odległość na mapie 3,5 cm, skala mapy 1:50 000
1cm – 0,5 km
3,5 cm – X km
3,5cm x 0,5 km = 1cm x Xkm
X = 1,75 km
Odległość w terenie 1,75 km

Zad. 5
Podobieństwo: Występowanie szlaku pieszego turystycznego.
Różnica: Występowanie w polu D3 pola namiotowego (parkingu, baru, kąpieliska) lub występowanie w ścieżki dydaktycznej

Zad. 6
Na podstawie mapy podaj dwie cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego w polu H3, które nie sprzyjają osadnictwu.
1. Duże nachylenie stoków
2. Występowanie skał (lub jaskiń)


Zad. 7
Zaproponuj trzy inwestycje na terenie wsi
1. Otwarcie Muzeum prezentującego okazy z okolicznych wychodni skał węglanowych.
2. Utworzenie pól namiotowych i kempingowych dla przyjezdnych turystów.
3. Otwarcie punktu informacji turystycznej oferującej usługi przewodnickie
4. Modernizacja infrastruktury drogowej i zapewnienie regularnych połączeń komunikacyjnych z Ogrodzieńcem.
5. Dofinansowanie gospodarstw oferujących usługi agroturystyczne w celu poprawy standardu obiektów noclegowych.


Zad. 8
a) Rozpoznaj zaznaczone na rysunku miejsca na południku 20°E, w których osadzono gnomony. 1A; 2B; 3D
b) Oblicz godzinę czasu słonecznego w miejscu oznaczonym na rysunku (na stronie nr 4) literą X w momencie, gdy w miejscach oznaczonych literami A−D było południe słoneczne. Zapisz obliczenia.
λx = 40°W; λAD = 20°E; tAD = 12.00.; tx = ?; Różnica długości geograficznej miejsc wynosi 40°+20°=60°; Różnica czasu słonecznego miejscowego wynosi zatem: 15° - 1h; 60° - x; x = 4h; Na południku 40°W mamy czas wcześniejszy niż na 20°E; tx = 12.00.-4h = 8.00.; Na południku zawierającym punkty A, D jest godzina 8

Zad. 9
Klimatogram 1. Stacja A
Klimatogram 2. Stacja B
Klimatogram 3. Stacja D

Zad. 10
Spośród podanych zdań wybierz i podkreśl zdanie prawdziwe.
C. Na froncie chłodnym tworzą się chmury burzowe.

Zad. 11
a) Na podstawie danych w tabeli podkreśl cechę klimatu Zakopanego.
B. Występowanie rocznej amplitudy temperatury o wartości poniżej 20 °C.
b) Podaj przyczynę różnicy między sumą opadów rocznych w Krakowie i w Zakopanem.
Większa wysokość bezwzględna w Zakopanem oraz górzysta rzeźba terenu wymusza ruchy wznoszące mas powietrza, co skutkuje intensywniejszą kondensacją pary wodnej i występowaniem częstszych i bardziej obfitych opadów.

Zad. 12
wybrzeże Bałtyku - jeziora przybrzeżne
pojezierza północnej Polski - jeziora rynnowe
atry Wysokie - jeziora cyrkowe
Żuławy Wiślane - jeziora deltowe

Zad. 13.
Podaj numery rysunków przedstawiających układy warstw skalnych, w których nastąpiło:
- pochylenie i sfałdowanie warstw pod wpływem bocznego nacisku o kierunku poziomym: rys. 2
- przerwanie ciągłości warstw i pionowe przemieszczenie obszaru położonego między uskokami rys. 1
- powstanie części wypukłych nazywanych antyklinami i części wklęsłych, czyli synklin. rys. 2

Zad. 14
a) Wezuwiusz
b) Stałe produkty erupcji wulkanicznej: piaski wulkaniczne, popioły wulkaniczne, pumeks, lapille, scoria, bomby wulkaniczne

Zad. 15
Na podstawie przedstawionego na mapie przykładu pradoliny podkreśl dwie cechy tej formy rzeźby.
A. Pradolina jest szeroką doliną o płaskim dnie
D. Dno pradoliny jest często zabagnione.


Zad. 16
Tundra - brzoza karłowata, chrobotek reniferowy
Tajga - świerk, modrzew
Lasy liściaste - dąb, jesion
Sawanna - baobab, akacja
Wilgotne lasy równikowe - kakaowiec, liana

Zad. 17
Azja - Gangesu - Wyż. Tybetańska - Himalaje
Afryka - Senegalu - Wyżyna Abisyńska - Atlas
Australia - Nizina Nullarbor - Barkly - Wielkie Góry Wododziałowe
Ameryka Północna - Nizina Zatokowa - Wielkie Równiny - Góry Skaliste
Ameryka Południowa - Amazonki - Wyżyna Gujańska - Andy

Zad. 18
Podaj trzy przyczyny niskiego wskaźnika urodzeń w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy i Włochy.
1. Duży odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (stosunkowo mała liczba potencjalnych rodziców).
2. Wygodnictwo ludzi.
3. Panujący model rodziny 2+1.


Zad. 19
Dlaczego Kraków pod względem liczby mieszkańców wyprzedził Łódź.
1. Kraków posiadał wyższy wskaźnik przyrostu naturalnego.
2. Kraków posiadał wyższy (dodatni) wskaźnik salda migracji ogółem.


Zad. 20
A. Północno-wschodnie wybrzeże USA
E. Północno-wschodnie wybrzeże Brazylii.


Zad. 21
Wzrost liczby ludności > B > D > A > C

Zad. 22
Województwa o najwyższym PKB na 1 mieszkańca: mazowieckie, śląskie
Województwa o najniższych wskaźnikach średniego wzrostu gospodarczego : opolskie, lubelskie

Zad.23
Obliczenia: Powierzchnia zasiewów: 5 315 000 ha
Zbiory: 33 219 000 ton = 332 190 000 dt
332 190 000dt : 5 315 000 ha = 62,5dt/ha
Plony 62,5dt/ha

Zad.24
a) Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych.
1. wyczerpywanie się złóż surowców naturalnych
2. wzrost świadomości ekologicznej (człowiek zaczyna dbać o środowisko przyrodnicze)

3. zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre surowce na rynkach światowych
4. Regulacje dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego
5. Unowocześnianie przemysłu

b) Podkreśl nazwę okręgu przemysłowego o genezie surowcowej, który został zrestrukturyzowany w II połowie XX wieku.
B. Reńsko-Westfalski

Zad.25
Podkreśl dwie zmiany w przemyśle, które wystąpiły we Francji i w Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku.
A. Upowszechnienie technologii przyjaznych dla środowiska.
C. Ograniczenie produkcji materiałochłonnej i energochłonnej.


Zad.26
Dania – energia wiatru
Norwegia – energia spadku wody

Zad. 27
NATO -Francja
OPEC - Arabia Saudyjska

Zad. 28

Trzy trasy wycieczek bez kontroli granicznej: Warszawa - Tallin, Warszawa - Paryż, Warszawa - Rzym

Zad. 29
B. Wysoka towarowość rolnictwa.
C. Wysoka chłonność rynków zbytu.


Zad. 30
Kujawy - 2 - D
Wyżyna kielecko - Sandomierska 1 - E
Żuławy Wiślane - 3 - C

Zad. 31
Podaj cztery korzyści dla Kurytyby
1. Wprowadzenie systemu ekspresowych autobusów było tańsze niż koszt budowy metra
2. 2. Autobusy nie stoją w korkach, jeżdżą wyznaczonymi trasami
3. Segregacja odpadów przy zbiórce makulatury
4. Zmniejszenie bezrobocia poprzez zatrudnienie bezrobotnych przy sprzataniu dzikich wysypisk
Arkusze i odpowiedzi - Matura 2009

Poziom podstawowyPoziom rozszerzony
* arkusze* arkusze
* klucz* klucz
* mapa

Zobacz także:

Najnowsze wiadomości z Łodzi

Konkursy

Serwis maturalny

Gdzie warto się wybrać


Matura 2012 - serwisy poświecone poszczególnym przedmiotom


Język polskiMatematykaHistoriaFizyka
BiologiaChemiaGeografiaWOS
InformatykaJęzyk angielskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski
Język francuskiJęzyk hiszpańskiHistoria sztukiHistoria muzyki

X

Miejsce
w rankingu
Przemek Dana

Szef redakcji MM Łódź. Zajmuję się w MM-ce właściwie wszystkim :)

Autor ostatnio dodał:

Komentarze

maturzysta Gość
~maturzysta
matura z geografii 2010-05-13 12.07

Matura z geografii była dziwna.... uważam że trudna bo taka troche niezrozumiała i więcej WOSu i ekonomiki tam było niż geografii

picasso Gość
~picasso
gegra 2010-05-13 12.13

no i wlasnie dlatego byla latwa:Dnnie trzeba bylo miec wiedzy z geografi tylko bardzeij z zycia :d auulłłłł baby girl i wanna fuck your baby i wanna ooo oooo lajtowa byla

paat Gość
~paat
gegra 2010-05-13 12.22

dużo z przemysłu było :/ a najbardziej co mnie rozwaliło to te konflikty dwa z niewiadomo skąd...

mona Gość
~mona
grg 2010-05-13 12.32

kiedy będą rozwiązania...?

malaga Gość
~malaga
matura 2010 geografia 2010-05-13 12.33

przeeeee trudna; za szczegolowo moim zdaniem
moze na 30% wyrobie.. może.. ;/

mmm Gość
~mmm
mmm ;d 2010-05-13 12.36

nie no spoko ;D odwalili konkretnie z tą gerą. z tym wulkanem to w ogóle mnie rozwalili. konkretny liptonik będzie ;d

ŚlifQ Gość
~ŚlifQ
geo 2010-05-13 12.37

Jak dla mnie maturka, nie była wcale taka prosta. Długo zastanawiałem się nad zadaniami, szukałem ukrytego jak to zwykle bywa na geografii haczyka. 120 minut na poziom podstawowy, było w zupełności jak dla mnie wystarczające. Trudno powiedzieć, jak poszło, okaże się jak przyjdą wyniki. Pozdrawaim

maciak Gość
~maciak
yhy 2010-05-13 12.38

z jakim kurewa wulkanem? O.o

Q-ha Gość
~Q-ha
HH 2010-05-13 12.39

Cóż było soczyście. Zobaczymy ile osób stanie na piedestale zacnych wyników z ów zacnego egzaminu.

ŚlifQ Gość
~ŚlifQ
geo 2010-05-13 12.42

Wulkanem był Wezuwiusz, ale poległem na tym co wydobywa się z wulkanu w czasie erupcji...

Waldas Gość
~Waldas
geos 2010-05-13 12.45

..odłamki skał, pył, i fragmenty lodu... jeśli oczywiście poprawnie myślę.

ŚlifQ Gość
~ŚlifQ
geo 2010-05-13 12.47

Jedyne co podałem to skały magmowe wylewne i pył wulkaniczny.

Waldas Gość
~Waldas
geos 2010-05-13 12.49

Tylko czy, magma tzn lawa nie była tam już podana ?

k Gość
~k
wulkan 2010-05-13 12.51

Wydobywa się popiół, pył, bomby wulkaniczne.

maciak Gość
~maciak
ej 2010-05-13 12.53

ten wulkan był na rozszerzeniu czy podstawie?

. Gość
~.
odpowiedzi.... 2010-05-13 12.54

`Odpowiedzi opublikujemy po zakończeniu egzaminu maturalnego.` Już dawno PO egzaminie ....

ŚlifQ Gość
~ŚlifQ
geo 2010-05-13 12.55

O właśnie bomby wulkaniczne, o tym zapomniałem.
Tak. lawa była już podana.

ewelka Gość
~ewelka
hymmm 2010-05-13 12.55

haha ja wszystko strzelalam;/ mega trudna byla moim zdanie;/

K Gość
~K
. 2010-05-13 12.58

na podstawie był wulkan.
Ja na szczęście pamiętałam o bombach :)
ale jeśli chodzi o te a,b,c to wszystko strzelałam :)

ewelka Gość
~ewelka
hymmm 2010-05-13 12.59

ehhhh gdzie sa te wyniki;/

ŚlifQ Gość
~ŚlifQ
geo 2010-05-13 13.00

Podobnie jak ja, dlatego trochę mnie to martwi. Zdecydowanie nie jestem zadowolony z tego co tam wyrzeźbiłem...

jaaaaaaaaa Gość
~jaaaaaaaaa
gegra 2010-05-13 13.00

moim zdaniem był kosmos nie było nic oczywistego sam strzał hehe :P

ktoś Gość
~ktoś
ss podstawa 2010-05-13 13.02

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/geografia/geografia_pp.pdf

ewelka Gość
~ewelka
hymmm 2010-05-13 13.02

hymmmm ja az sama smialam sie pod nosem bo nie wiedzialam w ogole o co kaman tam;D

:D:D Gość
~:D:D
:) 2010-05-13 13.04

nie no gdzie te odpowiedzi?????? a matura taka sobie ciezko powiedziec. niektore pytania to byl banal a nad paroma trzeba bylo pomyslec

Dodaj swój komentarz: